Đi thẳng đến nội dung

Biodiversity and Conservation of Protected Areas Law

The draft law addresses the existing regulations pertaining to biodiversity and conservation of protected areas within the Union of Myanmar.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Unofficial translation of Biodiversity and Conservation of Protected Areas Draft Law

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 12
Cơ quan ban hành
  • Parliament
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Environment and natural resources
  • Protected areas
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

There are no known access and use constraints. Please be aware that this is an unofficial translation.

Trạng thái Đang thảo luận
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 1 tháng 1, 1970
Ngày có hiệu lực 1 tháng 1, 1970
Tài liệu tham khảo n/a
Các từ khóa Wildlife Conservation,Biodiversity and Conservation of Protected Areas Law
Ngày đăng tải tháng 8 9, 2018, 06:50 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 15, 2019, 17:29 (UTC)