Đi thẳng đến nội dung

Prakas on minimum wage setting for garment, textile, and footwear workers for 2018

This Proclamation states about the Minimum Wage Setting for Garment, textile, and footwear workers for 2018, the salary has been formally set up 170 (one hundred and seventy) US dollars a month.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas on Minimum Wage Setting for Garment, textile, and footwear workers for 2018

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 396 KB/BK.XL
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
Cơ quan thực thi
  • Cabinet
  • Minister of Economy and Finance
  • Minister of Labour and Vocational Training
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Handicrafts industry policy and regulation
  • Laws and regulations
  • Social development
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 5 tháng 10, 2017
Ngày có hiệu lực 1 tháng 1, 2018
Tài liệu tham khảo Ministry of Labour and Vocational Training
Liên hệ

Ministry of Labour and Vocational Training Building 3, Russian Boulevard, Sangkat Tuek Laork, Khan Toul Kork, Phnom Penh. Contact: 023 88 43 75, Fax: 023 88 43 76

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_396_KH__05.10.2017.pdf
Ngày đăng tải tháng 10 10, 2017, 03:34 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 7, 2019, 08:28 (UTC)