Đi thẳng đến nội dung

Prakas on the launching of the new model cheque of the National Bank of Cambodia

This Prakas aims to identify the characteristics of the new model cheque of the National Bank of Cambodia that will replace the current one. The National Bank of Cambodia (NBC) has two new types of cheques, the first type is the Khmer Riel cheque and the US dollar cheque is purposed at improving the quality, efficiency, and security of payment through cheques.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas on the launching of the new model cheque of the National Bank of Cambodia

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Cơ quan ban hành
  • National Bank of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Company Director
  • National Bank of Cambodia
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Chính sách và quy định về dịch vụ Ngân hàng và tài chính
  • Chính sách và quản lý nhà nước về kinh tế
  • Chính sách và pháp luật về thị trường chứng khoán
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 26 tháng 9, 2018
Ngày có hiệu lực 26 tháng 9, 2018
Tài liệu tham khảo National Bank of Cambodia
Link gốc https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/prakas_kh/New_Prakas_26.09.2018.pdf
Liên hệ

National Bank of Cambodia

Address: #88 Street 102 Corner Street 19 Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (855-23) 722 563, (855-23) 722 221, (855-23) 722 189 ( The Governor's Office ), Fax: (855-23) 426 117, Email: info@nbc.org.kh, Website: http://www.nbc.org.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_launching_new_model_cheque__26.09.2018.pdf
Các từ khóa Cheque
Ngày đăng tải tháng 4 29, 2021, 17:36 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 3, 2021, 05:24 (UTC)