Đi thẳng đến nội dung

Public​ Investment​ Management​ System​ Reform​ Strategy​ 2019​ –​ 2025

This​ strategy​ aims​ to​ define​ a​ common​ conceptual​ framework​ for​ the​ establishment​ of​ a​ public​ investment​ management​ system​ from​ all​ sources​ (including​ national​ budget,​ budget financing​ by​ development​ partners​ and​ private​ investment​ through​ public-private​ partnerships),​ and​ at​ all​ levels​ of​ administration (including national,​ sub-national​ administration,​ public​ institutions,​ administration,​ public​ enterprises​ and​ similar​ public​ entities) to be efficient,​ effective,​ transparent,​ accountable​ and​ sustainable​ that can contribute​ to​ economic​ development and​ social​ equity.​

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Public​ Investment​ Management​ System​ Reform​ Strategy​ 2019​ –​ 2025

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Economy and Finance
Cơ quan thực thi
  • Council of Ministers
  • Ministry of Economy and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Chiến lược
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Public​ Investment​ Management​ System​ Reform​ Strategy​ 2019​ –​ 2025
Chủ đề
  • Chính sách và quản lý nhà nước về kinh tế
  • Chính sách và pháp luật về đầu tư
Giấy phép

No license given

Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 22 tháng 10, 2019
Ngày có hiệu lực 22 tháng 10, 2019
Tài liệu tham khảo Ministry of Economic and Finance
Link gốc https://gdicdm.mef.gov.kh/en/2020/01/17/10122.html
Liên hệ

Ministry of Economy and Finance

Address: St.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia Tel: 855-23-724 664 / Fax: 855-23-427 798 Email: admin@mef.gov.kh, Website: https://www.mef.gov.kh/

Văn bản pháp luật tham khảo Public_Investment_Management_System_Reform_Strategy_2019–2025__22.10.2019.pdf
Các từ khóa Public investment
Ngày đăng tải tháng 7 23, 2020, 06:43 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 23, 2020, 08:20 (UTC)