Đi thẳng đến nội dung

Nghị quyết 12/NQ-CP về triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu vực miền núi và dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030

Nghị quyết đưa ra các nhiệm vụ cụ thể và phân công cho từng bộ ngành liên quan để thực hiện kế hoạch tổng thể

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Nghị quyết 12/NQ-CP về triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi và dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 12/NQ-CP
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Nghị quyết
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 15 tháng 2, 2020
Ngày có hiệu lực 15 tháng 2, 2020
Văn bản pháp luật được thay thế
  • 88/2019/QH14
Tài liệu tham khảo Official gazette number 241 + 242 dated 26/02/2020
Link gốc http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=199175
Các từ khóa ethnic minority,dân tộc thiểu số,socio-economic,kinh tế - xã hội
Ngày đăng tải tháng 5 4, 2020, 09:40 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:20 (UTC)