Đi thẳng đến nội dung

Royal Decree on the Organization and Functioning of the National Committee for Early Childhood Care Development

This Royal Decree stipulates the organization and functioning of the National Committee for Early Childhood Care and Development or in short NC-ECCD as a mechanism for implementing the Law on Education and the National Policy on Early Childhood Care and Development.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Royal Decree on the Organization and Functioning of the National Committee for Early Childhood Care Development (English)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKT/0412/317
Cơ quan ban hành
  • Royal Palace
Cơ quan thực thi
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Royal Decree
Chủ đề
  • Chính phủ
  • Luật và các quy định
  • Phát triển xã hội
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 4 tháng 4, 2013
Ngày có hiệu lực 4 tháng 4, 2013
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Royal_Decree_on_the_Organization_and_Functioning_of_the_National_Committee_for_Early_Childhood_Care_Development_No_0412_317_KH__04.04.2013.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 11, 2017, 08:08 (UTC)