Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree No. 22 on the Division of Powers, Roles and Duties Granted to the Commune Councils

This Sub Decree states about the Division of Powers, Roles and Duties to grand to the Commune Councils.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Sub-Decree No. 22 on the Division of Powers, Roles and Duties Granted to the Commune Councils (Khmer)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 22 ANK/BK
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
  • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Government
  • Laws and regulations
  • Provincial and local governments
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 25 tháng 3, 2002
Ngày có hiệu lực 25 tháng 3, 2002
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_decree_No_22_KH__25.03.2005.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:30 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 18, 2017, 03:36 (UTC)