Đi thẳng đến nội dung

Sub Decree No. 70​ on the Organization and Functioning of the Council for Development of Cambodia

The purpose of this Sub-Decree​ is to organize and function the Council for Development of Cambodia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub Decree No. 70​ on the Organization and Functioning of the Council for Development of Cambodia

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 70 ANK.BK
Cơ quan ban hành
  • Council of Ministers
Cơ quan thực thi
  • Council for Development of Cambodia
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Economic policy and administration
  • Laws and regulations
  • Trade
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 27 tháng 7, 2001
Ngày có hiệu lực 27 tháng 7, 2001
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree​_No_70_KH__27.07.2001.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 01:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 24, 2017, 03:16 (UTC)