Đi thẳng đến nội dung

Decree of the Prime Minister on the adoption of the National Action Plan for Education 2003-2015 No. 69 / PM, Vientiane Capital 24.03.2005

Decree of the Prime Minister on the adoption of the National Action Plan for Education 2003-2015 No. 69 / PM, Vientiane Capital 24.03.2005

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree of the Prime Minister on the adoption of the National Action Plan for Education 2003-2015 No. 69 / PM, Vientiane Capital 24.03.2005

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Education policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Prime Minister's Office
Ngày xuất bản 2005
Đánh số trang 1
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 12:39 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 5, 2018, 04:15 (UTC)