Đi thẳng đến nội dung

Nghiên cứu về Quyền sử dụng rừng và đất rừng theo phong tục của các cộng đồng dân tộc ở Việt Nam

Báo cáo này trình bày tổng quan về các cộng đồng dân tộc ở Việt Nam, bao gồm lịch sử và sự phát triển, cấu trúc cộng đồng, không gian sống, dân số và phân bố, văn hóa và tín ngưỡng của họ. Cụ thể, báo cáo xem xét nguồn gốc, không gian sống và tài nguyên thiên nhiên của các cộng đồng mà nhóm nghiên cứu đã đến thăm. Các quy tắc và tập quán của các cộng đồng dân tộc trong quản lý rừng được mô tả chi tiết và mối liên hệ của chúng với không gian sống, tâm linh và văn hóa. Báo cáo cho thấy mỗi cộng đồng dân tộc có các quy tắc và tập quán khác nhau để quản lý rừng bền vững.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_ Nghiên cứu về Quyền sử dụng rừng và đất rừng theo phong tục của các cộng đồng dân tộc ở Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Development and assistance for land tenure and land titling
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • Forests and forestry
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Đồng tác giả (cá nhân) Ngo Van Hong, Vu Van Me, Tran Ngoc Binh, Le Thi Bich Thuy
Nhà xuất bản CIRD, FORLAND and MRLG
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 32
Chú ý

https://www.mrlg.org/publications/a-study-on-the-customary-use-right-of-ethnic-communities-to-forest-and-forest-land-in-vietnam/

Các từ khóa dân tộc thiểu số,luật tục,quyền sử dụng đất,religion,tín ngưỡng,văn hóa,customary use rights
Ngày đăng tải tháng 10 12, 2021, 02:34 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 20, 2021, 08:17 (UTC)