Đi thẳng đến nội dung

Cambodia digital economy and social policy framework (2021-2035)

The digital economy and social policy framework of Cambodia 2021-2035 sets out a long-term vision for building a vibrant digital economy and society by laying the foundations for promoting digital adoption and transformation in all sectors of society, states, citizens, and businesses to accelerate new economic growth and improve social welfare based on the "new normal" trajectory.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Cambodia digital economy and social policy framework (2021-2035) [Khmer]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Khmer
Chủ đề
 • Tiếp cận giáo dục
 • Tiếp cận thông tin
 • Chính sách và quản lý nhà nước về phát triển
 • Các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa
 • Các ưu tiên về sức khỏe
 • SDG 11 - Các thành phố và cộng đồng bền vững
 • SGD3 - Sống khỏe và lành mạnh
 • Chính sách và quy định về doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Phát triển xã hội
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép

No license given

Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM)

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490 E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Nhà xuất bản Supreme National Economic Council
Ngày xuất bản 2021
Văn bản pháp luật liên quan Digital_Policy_Cambodia__00.05.2021.pdf
Các từ khóa Digital,Policy,2021,Cambodia
Ngày đăng tải tháng 6 4, 2021, 01:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 23, 2022, 08:24 (UTC)