Đi thẳng đến nội dung

Sự phát triển của dân tôc thiểu số ở Việt Nam trên quan điểm kinh tế xã hội

Các tác giả kiểm tra bằng chứng định lượng mới nhất về sự chênh lệch về mức sống trong và giữa các nhóm dân tộc khác nhau ở Việt Nam. Sử dụng dữ liệu từ Khảo sát mức sống Việt Nam năm 1998 và Tổng điều tra dân số năm 1999, họ thấy rằng các hộ gia đình Kinh và Hoa ("đa số") có mức sống cao hơn đáng kể so với các hộ gia đình "dân tộc thiểu số" từ 52 dân tộc khác. Chia dân số thành năm nhóm lớn, các tác giả nhận thấy rằng trong khi các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer và dân tộc thiểu số ở Bắc Tây Nguyên được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế trong những năm 1990, sự tăng trưởng của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã bị đình trệ. Phân tích sâu hơn, họ thấy rằng trong cùng một nhóm dân tộc,những người có mức sống tăng nhanh nhất là những người có tỷ lệ nhập học cao nhất, thường kết hôn với người Kinh và ít thực hành tôn giáo. Trong khi một số dân tộc thiểu số dường như đang làm tốt theo chiến lược đồng hóa (cả về văn hóa và kinh tế) với đa số người Kinh-Hoa, các nhóm khác đang cố gắng hội nhập kinh tế trong khi vẫn giữ được bản sắc văn hóa khác biệt. Một nhóm thứ ba bao gồm các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, bao gồm cả người Mông, phần lớn bị bỏ lại phía sau bởi quá trình tăng trưởng. Sự đa dạng như vậy trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của các dân tộc thiểu số khác nhau cho thấy sự cần thiết phải có sự đa dạng tương tự trong các can thiệp chính sách được thiết kế để hỗ trợ cho họ.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sự phát triển của dân tôc thiểu số ở Việt Nam trên quan điểm kinh tế xã hội

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Hãy xem chi tiêt tại: https://openknowledge.worldbank.org/terms-of-use

Phiên bản/Lần xuất bản Policy working paper
Giấy phép Creative Commons Attribution
Đồng tác giả (cá nhân) Baulch, Bob; Truong Thi Kim Chuyen; Haughton, Dominique; Haughton, Jonathan
Ngày xuất bản 2002
Đánh số trang 32
Chú ý

http://documents.worldbank.org/curated/en/286981468778478735/Ethnic-minority-development-in-Vietnam-a-socioeconomic-perspective

Các từ khóa expenditure per capita,living standard,ethnic minority,chi tiêu đầu người,mức sống,dân tộc thiểu số
Ngày đăng tải tháng 5 7, 2020, 05:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 16, 2020, 07:28 (UTC)