Đi thẳng đến nội dung

From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals [opinion]

The article provides an analysis on the difficulties of transitioning from the MDGs to SDGs, and the progress developing countries have made in doing so.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Aid and development
  • Development policy and administration
  • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

sachs@columbia.edu

Tác giả (cá nhân) Sachs, Jeffrey D.
Nơi xuất bản New York City, United States
Nhà xuất bản Columbia University
Ngày xuất bản 2012
Đánh số trang 6
Ngày đăng tải tháng 7 11, 2018, 03:37 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 10, 2019, 07:59 (UTC)