Đi thẳng đến nội dung

Guide on Responsible Agriculture and Forestry Investment in Lao PDR

This guide studied and compiled relevant Lao investment principles, regulations, and laws; investment principles from ASEAN and the international level; and Chinese government guidance for investment in agriculture and forestry, so as to create a product that is specific and consistent with the Lao government’s socio-economic development plans. this guide can provide beneficial and comprehensive information to attract more investors to Lao PDR, especially those interested in investment that is effective, responsible, and sustainable development of the nation.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Guide on Responsible Agriculture and Forestry Investment in Lao PDR [English]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Case studies
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Lào
Chủ đề
 • Nông nghiệp
 • Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học
 • Các nhà đầu tư nước ngoài
 • Hỗ trợ bảo vệ rừng
 • Đầu tư
 • Đất đai
 • Luật và các quy định
 • Thương mại
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép

No license given

Đồng tác giả (tổ chức) governments, The Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI), Village Focus International (VFI), WCS, Mekong Region Land Governance project (MRLG), GIZ Laos, Helvetas Laos, and a business representative (Lin Shui Company), civil society organizations,
Nơi xuất bản Vientiane, Lao PDR
Ngày xuất bản 2021
Đánh số trang 58
Các từ khóa customary tenure
Ngày đăng tải tháng 7 6, 2021, 04:13 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 19, 2021, 08:48 (UTC)