Đi thẳng đến nội dung

Người bản địa ở ASEAN: Việt Nam

Nghiên cứu này tóm lược lịch sử ngắn gọn về người dân bản địa của Việt Nam và cung cấp thông tin của họ (về dân số, vị trí địa lý, kinh tế, xã hội và văn hóa; thể chế phong tục; quản lý tài nguyên thiên nhiên và phụ nữ dân tộc thiểu số), vị thế về luật pháp, chính sách, chương trình và cơ chế áp dụng đối với người bản địa (hội đồng dân tộc thiểu số, cơ quan chính phủ, tổ chức đoàn thể, chính sách và chương trình). Cuối cùng, kết luận nêu bật các Chương trình quốc gia được liên kết với ASEAN.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Người bản địa ở ASEAN: Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Người dân tộc và thiểu số
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Văn bản và dữ liệu trong báo cáo này có thể được sao chép cho các mục đích phi thương mại với sự ghi nhận cho chủ bản quyền.

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Đồng tác giả (cá nhân) Lương Thị Trường và Trung tâm vì sự phát triển bền vững khu vực miền núi (CSDM)
Đồng tác giả (tổ chức) Hiệp ước người bản địa Châu Á
Nơi xuất bản Thái Lan
Nhà xuất bản Quỹ Hiệp ước người bản địa Châu Á
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 22
Chú ý

https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/02/14.-Asean-study_Vietnam_15_July_2015_Final.pdf

Các từ khóa indeginous people,người bản địa,nhân quyền
Ngày đăng tải tháng 5 6, 2020, 07:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 7, 2020, 00:50 (UTC)