Đi thẳng đến nội dung

Khung kinh tế thủy văn để đánh giá thách thức ngành nước

Việt Nam đang trải qua sự thay đổi ngày càng tăng về khả năng cung cấp nước tại các vùng và theo các mùa. Giảm thiểu tác động của những thay đổi đó đòi hỏi phải có sự đánh giá kỹ lưỡng các thách thức về nước và thiết kế các giải pháp có sự tham gia của các bên liên quan, dựa trên phân tích chính xác. Được ủy thác bởi Nhóm Tài nguyên Nước 2030 (WRG), phân tích này đưa ra đánh giá mức độ cao về ngành nước Việt Nam, nhằm đánh giá sự cách biệt giữa cung-cầu nước, lập bản đồ các sáng kiến liên quan, và xác định các giải pháp chính cho khu vực tư nhân đối với các khu vực ưu tiên. sự phồn thịnh. Phân tích này tập trung vào bốn lưu vực sông, là Sông Hồng-Thái Bình, Cửu Long, sông Mê Kông, cụm sông vùng Đông Nam Bộ (SERC) và sông Đồng Nai, chiếm 80% GDP của Việt Nam.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - VIỆT NAM Khuôn khổ Kinh tế về Nước để Đánh giá các Thách thức của Ngành Nước

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Climate change
  • Irrigation and water management
  • Pollution and waste
  • Rivers and lakes
  • Water resources
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

This is a copyrighted material. Since 2030 WRG encourages the sharing of its knowledge, this material may be reused in whole or in part, for noncommercial purposes provided that it is reproduced in its entirety.

Phiên bản/Lần xuất bản 2017
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Liên hệ

All copyright and licensing requirements, including sub-licensing, should be addressed to 2030wrg@ifc.org or mailed to 2121 Pennsylvania Avenue N.W., Washington D.C., 20433, USA

Tác giả (cá nhân) Thomas Sagris (ARUP); Siraj Tahir (ARUP); Jennifer Möller-Gulland (consultant); Dr. Nguyễn Vinh Quang (ISET); Justin Abbott (ARUP); Lu Yang (ARUP);
Đồng tác giả (cá nhân) Dr. Đào Trọng Tứ (CEWAREC); Tiến sỹ Nguyễn Văn Tuấn (VAWR); Dr. Nguyễn Ngọc Huy (ISET); Dr. Trần Văn Giải Phóng (ISET); Tùng Nguyễn (ARUP)
Nơi xuất bản Vietnam
Nhà xuất bản 2030 Water Resources Group
Ngày xuất bản 2017
Đánh số trang 116
Chú ý

This report is supported by the Water Resources Alliance (2030 WRG), in collaboration with Ove Arup and Partners International Ltd (ARUP), the Institute for Environmental and Social Transformation and Vietnamese water experts. With support from Hungarian government.

Các từ khóa Đánh giá kinh tế thủy văn,Quản lý nguồn tài nguyên nước tích hợp,Quản trị nước,Lưu vực sông,Đánh giá mức độ cao
Ngày đăng tải tháng 1 16, 2018, 11:22 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 16, 2018, 13:48 (UTC)