Đi thẳng đến nội dung

Legal compliance: Law on Associations and Non-governmental Organizations (LANGO)

This slide presentation is prepared the assisting the civil society organization (CSO) in better understanding Law on Associations and Non-governmental Organizations (LANGO) compliance.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Legal compliance: Law on Associations and Non-governmental Organizations (LANGO)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Chủ đề
  • Civil society
  • Civil society policy and regulation
  • Laws and regulations
  • Non-governmental organizations
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) Legal Aid of Cambodia (LAC)
Nhà xuất bản Legal Aid of Cambodia (LAC)
Ngày xuất bản 2023
Văn bản pháp luật liên quan LAC_Legal_Compliance_LANGO__06.03.2023.pdf
Ngày đăng tải tháng 3 30, 2023, 10:20 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 30, 2023, 11:59 (UTC)