Đi thẳng đến nội dung

Legal compliance: Tax Obligation​ for NGOs and Associations

This slide presentation is prepared the assisting the civil society organization (CSO) in better understanding tax obligations.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Legal compliance: Tax Obligation for NGOs and Association

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Chủ đề
  • Civil society
  • Civil society policy and regulation
  • Laws and regulations
  • Non-governmental organizations
  • Taxation
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

The presentation was made with the generous support of USAID. The content of this presentation is the responsibility of the Legal Aid of Cambodia and does not necessarily reflect the views of the USAID, East-West Management Institute (EWMI), or the U.S. government.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) Legal Aid of Cambodia (LAC)
Nhà xuất bản Legal Aid of Cambodia (LAC)
Ngày xuất bản 2022
Văn bản pháp luật liên quan LAC_Legal_Compliance_Tax_Obligation__06.03.2023.pdf
Các từ khóa Tax obligation,Tax on salary
Ngày đăng tải tháng 3 30, 2023, 12:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 30, 2023, 12:16 (UTC)