Đi thẳng đến nội dung

Millennium Development Goals Indicators

An overview of the Millennium Development Goals and the associated indicators for each goal.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Aid and development
  • Development policy and administration
  • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) United Nations Development Organization
Nhà xuất bản United Nations
Ngày xuất bản 2008
Ngày đăng tải tháng 7 11, 2018, 03:44 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 19, 2018, 03:39 (UTC)