Đi thẳng đến nội dung

Population diversity and rice in Laos

An archaeological account of population trends and ethnic diversity in Laos dating back thousands of years, including description of agricultural development and spread of rice cultivation.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Population diversity and rice in Laos

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Books and book chapters
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • Population
  • Rice
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Martin Stuart-Fox
Nhà xuất bản International Rice Research Institution
Ngày xuất bản 2006
Đánh số trang 8
Các từ khóa archaeology,crop domestication
Ngày đăng tải tháng 1 26, 2018, 16:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 13, 2018, 02:25 (UTC)