Đi thẳng đến nội dung

Poverty in Lao PDR

This website provides the latest statistical data on poverty and socioeconomic data in Lao PDR and compares poverty indicators among Southeast Asian countries.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Poverty reduction
  • SDG1 No Poverty
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản N/a
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

+63 2 632 4444

Tác giả (tổ chức) Asian Development Bank
Nơi xuất bản Manila, Philippines
Nhà xuất bản ADB
Ngày xuất bản 2018
Ngày đăng tải tháng 7 11, 2018, 04:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 10, 2019, 03:35 (UTC)