Đi thẳng đến nội dung

Recognition of Customary Tenure in the Mekong Region: An Online Dialogue, Summary Report

Published by: MRLG

Summary report of Mekong Region Land Governance (MRLG)'s online dialogue on 'Recognition of Customary Tenure in the Mekong Region' held in 2017, containing justification for the dialogue, key take-aways, next steps and recommended resources, published by MRLG in 2017.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Recognition of Customary Tenure in the Mekong Region: An Online Dialogue, Summary Report

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • Communal land
 • Development and assistance for land tenure and land titling
 • Ethnic minorities and indigenous people
 • Land and housing rights and evictions
 • Land classifications
 • Land policy and administration
 • Land tenure and land titling
 • Public land lease
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Unit 11, House No. 262, Ban Saphanthong Kang, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR

PO Box 2973, Vientiane Lao PDR 01000

P +856 21 454 807 F +856 21 454 807 E info@mrlg.org

Www.mrlg.org

Tác giả (tổ chức) Mekong Region Land Governance (MRLG)
Nhà xuất bản Mekong Region Land Governance (MRLG)
Ngày xuất bản 2017
Các từ khóa MRLG
Ngày đăng tải tháng 5 24, 2017, 10:08 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 18, 2017, 13:44 (UTC)