Đi thẳng đến nội dung

The political economy of land governance in Cambodia

Published by: MRLG

A 2015 report published by Mekong Region Land Governance project (MRLG) issue of land governance in Cambodia. Land governance is an inherently political-economic issue. This report on Cambodia is one of a series of country reports on Cambodia, Laos, Myanmar and Viet Nam (CLMV) that seek to present country-level analyses of the political economy of land governance.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The political economy of land governance in Cambodia

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Forest protection
  • Government
  • Land and housing rights and evictions
  • Land classifications
  • Land tenure and land titling
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (cá nhân) Natalia Scurrah
Đồng tác giả (cá nhân) Philip Hirsch
Nơi xuất bản Vientiane, Laos
Nhà xuất bản Mekong Region Land Governance (MRLG)
Ngày xuất bản 2015
Các từ khóa political economy
Ngày đăng tải tháng 6 16, 2016, 06:41 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 18, 2017, 13:50 (UTC)