Đi thẳng đến nội dung

Dân số Việt Nam

Các thông tin về dân số và nhân khẩu Việt Nam, ví dụ: Biểu đồ dân số Việt Nam 1950 - 2021, Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Việt Nam 1951 - 2021, Bảng dân số Việt Nam 1955 - 2021, Dự báo dân số Việt Nam, Mật độ Dân số Việt Nam, Cơ cấu tuổi của Việt Nam, Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi, Tuổi thọ,... Nguồn dữ liệu dựa theo các số liệu ước tính của Liên hợp quốc.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề Censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraint

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Website: https://danso.org/

Tác giả (tổ chức) Website: https://danso.org/
Nhà xuất bản Website: https://danso.org/
Ngày xuất bản 2021
Các từ khóa dân số Việt Nam,thông tin dân số,Vietnam's population,Population information
Ngày đăng tải tháng 10 31, 2018, 08:17 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 22, 2021, 05:21 (UTC)