Đi thẳng đến nội dung

Women's land and property rights under customary or traditional tenure systems in five ethnic groups in Lao PDR

An analysis of the the variation in access to justice systems and property rights for women from five ethnic groups in Laos.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Women's land and property rights under customary or traditional tenure systems in five ethnic groups in Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Development and assistance for land tenure and land titling
  • Ethnic minorities and indigenous people
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) Mann, E. and Luangkhot, N.
Nhà xuất bản Lao-German Land Policy Development Project
Ngày xuất bản 2008
Đánh số trang 87
Ngày đăng tải tháng 6 20, 2018, 04:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 5, 2019, 08:23 (UTC)